1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø

Medarbejdernes kompetencer

og efter-/videreuddannelse skal følge med opgaverne i folkeskolen. Det er et pejlemærke, at lærere, pædagoger og ledere understøttes i at arbejde professionelt med opgaven at udvikle folkeskolen.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. september 2013.

Den digitale Kompetenceplan for 2014-2020, KompetenceplanSkoler, vedr. kompetenceudvikling af skoleområdets medarbejdere (lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og konsulenter). Kompetenceplanen understøtter de centrale og lokale lærings- og udviklingsmål.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2014 og den 6. oktober 2015

Der åbnes op for at etablere aldersintegreret undervisning. Det forudsættes, at de pædagogiske kompetencer bibringes eller til stede i medarbejdergruppen (del af den politiske aftale om skolestruktur).
Besluttet: Byrådet den 27. juni 2016

Kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med A.P. Møller Fonden

A.P. Møller Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole, at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.
De projekter, som Silkeborg Kommune indgår i, fremgår af kompetenceplan-hjemmesiden.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2016

 

Arbejdsmiljø

”Professionel kapital”, videreudvikling af samarbejde mellem medarbejdere, ledere og Skoleafdelingen

Med afsæt i anbefalingerne fra rapporten "Alene. Med Børnene i centrum” ønsker de faglige organisationer og Skoleafdelingen gennem de næste 2,5 år at styrke værdikæden fra Skoleafdeling til skole, til medarbejdere og ud i skolernes team. Rapporten anbefaler bl.a. at styrke fællesskabet om opgaveløsning i skolen gennem fokus på ”professionel kapital”, ved at styrke kultur, sprog, fælles forståelser og kompetencer. Målet frem mod 2020 er, at medarbejdere, ledere og team i stigende grad skal have en oplevelse af at være: ”Sammen. Med børnene i centrum”. Bilag: Notatet ”Det videre arbejde med rapporten Alene. Med børnene i centrum” af 16. august 2017.

Der frigives midler til projektledelse i 2,5 år.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. oktober 2017 

I rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” fremgår resultaterne af den analyse, som Skoleafdelingen i samarbejde med de faglige organisationer, Organisation og Personale samt Alexandra Instituttet har gennemført i 2015/16. Udgangspunktet for projektet var, at den seneste APV viste, at et stort antal medarbejdere gav udtryk for, at deres arbejdsmiljø var belastet af oplevelsen af ændrede krav i arbejdet. På baggrund af rapportens resultater diskuteres og igangsættes initiativer, der imødekommer relevante problemstillinger.
Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017

Rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” (november 2016), læs anbefalinger på side 125 ff.
Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2016. 

Skoleafdelingen udarbejder og igangsætter i samarbejde med de faglige organisationer og Organisation & Personale en forebyggende indsats med henblik på at nedbringe sygefravær på skoleområdet, som formodes især at skyldes øgede krav i arbejdet jf. psykisk APV fra 2014.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. juni 2015.
Orientering om tidsplan: Børne- og Ungeudvalget den 1. september 2015