1.07 Undervisningsmiljø, håndtering af klagesager om mobning, obligatorisk trivselsmåling og værdiregelsæt

 

Undervisningsmiljø

Lovgrundlag: Undervisningsmiljøloven.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet et gratis materiale til undervisningsmiljøvurdering, som findes på http://dcum.dk. Skolen skal anvende dette materiale, hvis ikke den selv har udviklet sammenligneligt materiale.

Den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse skal offentliggøres på skolens hjemmeside og gentages minimum hvert 3. år.

 

Håndtering af klagesager om mobning i skolen

Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Loven medfører skærpede krav til en antimobbestrategi på skolerne, klageadgang til kommunalbestyrelsen og en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at uddelegere vurdering af klager over mobning til Skoleafdelingen.

  • Skolechefen bemyndiges af Børne- og Ungeudvalget til at vurdere klagesager fra en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver, som er utilfreds med en skoles handlingsplan i en konkret mobbesag.
  • Skolechefen sikrer, at samtlige skoler har en antimobbestrategi, og at der udarbejdes en procedure for klagebehandling.
  • Skolechefen sikrer, at der fastlægges arbejdsgange, således at alle henvendelser angående klagesager straks videreformidles til den relevante skoles ledelse.
  • Skolechefen sikrer, at Børne- og Ungeudvalget løbende orienteres om omfanget af klagesager.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. september 2017

Klagevejledning til forældremyndighedsindehavere, notat om antimobbestrategi og klageinstans mv. findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

  

Trivselsmåling

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

NB: Den nationale trivselsmåling sættes i bero - Den nationale trivselsmåling for folkeskoleelever, som forventelig skulle have været igangsat den 15. januar 2018, er som konsekvens af tvivl om tilgængeligheden af personfølsomme oplysninger midlertidigt udsat, til undervisningsministeren har drøftet sagen med folkeskoleforligskredsen, se uvm.dk.
Skoleafdelingen har derfor, efter dialog med Rambøll besluttet, at det ikke længere er muligt for skolerne – hverken ledere og medarbejdere - at tilgå enkeltelevers besvarelser i ”Hjernen&Hjertet – Sundhed og Trivsel”. Skolerne vil selvfølgelig stadig kunne tilgå skole og klassebesvarelser og også finde klassemosaikken vedr. trivselsmålingen i systemet
 .

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler, se uvm.dk. Undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, Skoleafdelingen og byrådet har adgang til alle klassers resultater med et login. De skal bruge resultaterne til deres fælles videre arbejde med elevernes trivsel.

Da resultaterne indgår i kvalitetsrapporten, gennemføres trivselsmålingen i Silkeborg Kommune i IT-værktøjet Hjernen og hjertet, se bilag 1.09.

 

Værdiregelsæt

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 44, stk. 4 og Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Alle skolebestyrelser skal udarbejde et værdiregelsæt, som er retningsgivende for god adfærd, trivsel osv. Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet en introduktion og skabelon til arbejdet med værdier og værdiregelsæt i skolen, med generelle anbefalinger. Se på http://dcum.dk under Undervisningsmiljø > Grundskoler > Metoder > Værdiregelsæt.