1.05 Strategier og projekter på skoleområdet

Strategier

Strategi for inklusion 0-18 år

MindSet for inklusion er udmøntningen af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i forhold til den besluttede struktur for udvidet specialpædagogisk bistand. Se bilag 5.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2011 m.fl., evaluering 7. april 2015

Strategi for ”Den åbne Skole”

Strategi for ”Den åbne skole” i Silkeborg Kommune tages til efterretning. Den indeholder bl.a. kommunale principper for samarbejder samt indsatser, der gennemføres i foråret 2015:

  • Digital platform til formidling af samarbejdspartnere
  • Vejledninger og samarbejdsskabeloner
  • Handleplaner vedr. nationale/regionale/internationale initiativer

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2014 og den 3. marts 2015

Samarbejdsaftaler i relation til Den åbne skole indgås løbende.
Den digitale platform ”Ud og Lær”, http://udoglaer.dk, er nu etableret for hele 0-18 års området. På skoleområdet har platformen især betydning for medarbejdernes mulighed for at orientere sig i læringsforløb med henblik på at opfylde intentionen i Den åbne skole. Skoleafdelingen har udarbejdet vejledninger og samarbejdsskabeloner til brug for skolerne og eksterne samarbejdsaktører. Samarbejdsskabelonerne ligger på den digitale platform og kan bruges af skolerne og eksterne samarbejdsaktører.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. april 2016

Status på samarbejde mellem Silkeborg Produktionshøjskole, Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den

IT-strategi 0-18 år

It-strategien for 0-18 års området forholder sig til den it og teknologi, som bruges i læringsmæssige og pædagogiske sammenhænge på 0-18 års området (ikke den administrative it). Strategien favner fem pejlemærker, hvor der er beskrevet en række af indsatser med succeskriterier og handleplaner. IT-strategien har sin egen hjemmeside, og der findes et antal temablogs for Silkeborg Kommunes folkeskoler, som supplerer skolernes lokale arbejde med IT-strategien: BYOD (Bring Your Own Device), Digital ABC, Digitale læremidler, Google Apps/ Silkeskole samt IT-tilsynsguide.
Der er orienteret om status med implementering af IT-strategien.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. juni 2013, orienteret den 12. august 2014.

IT-strategiens pejlemærke 5 om tilgængelighed til IT-udstyr er evalueret.
For at understøtte de nye krav til IT i undervisningen ønsker Silkeborg Kommune fremadrettet at tilstræbe, at der på 4.–9. klassetrin er en IT-enhed pr. elev.
Overbygningsskoler har satset kraftigt på at skabe læringsmiljøer, hvor hver elev har en computer. Dette opnås dels ved, at eleverne selv medbringer udstyr (BYOD, Bring Your Own Device), dels ved supplement med skolens udstyr.
På mellemtrin og indskoling har skolerne fortrinsvis stillet IT-udstyr til rådighed for elevernes læring, hvor flere klasser deles om IT-udstyret. Nogle få skoler har forsøgt sig med BYOD på disse årgange, hvilket generelt ikke har været en stor succes, ifølge evalueringen.
For at understøtte behovet for IT-udstyr til udlån, primært på 4.–6. klassetrin, indkøbes Chromebooks for et samlet beløb på 5,5 mio. kr.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. april, 3. maj, 9. august og 6. september 2016 

Skolernes læringsplatform Meebook

Som en del af det landsdækkende Brugerportalsinitiativ (BPI, en del af "Digital sammenhæng for børn og unge", pkt. 4.4) har alle kommuner skullet vælge en læringsplatform, og i Silkeborg Kommune er læringsplatformen Meebook blevet valgt.
Meebook er det pædagogiske personales digitale værktøj til at håndtere planlægning, afvikling og evaluering af læringsscenarier i forbindelse med den enkelte elevs læring. Det er således, det pædagogiske personales basisværktøj til styring af deres daglige praksis. 
Værktøjet er også tænkt som det sted, hvor forældrene kan følge den enkelte elevs læringsprogression gennem en dialog med skolen.
Besluttet efter udbud og brugerrådgivning: Skolechefen den 30. marts 2016

Sprog- og Læsestrategi 0-18 år

Denne kommunale sprog- og læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Den er udtryk for et ønske om at intensivere udviklingen af børn og unges sprog- og læsefærdigheder. Med sprog- og læsestrategien ønsker Silkeborg Kommune at styrke og udvikle en fælleskommunal tilgang til sprog- og læseindsatsen i kommunens dagtilbud og skoler. Udmøntningen af den kommunale strategi foregår på det enkelte dagtilbud og den enkelte skole, der er forpligtet til med udgangspunkt i denne at udarbejde en lokal strategi og handleplan. Se bloggen om Sproglig udvikling med IT som redskab 0-10 år.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. januar 2013

Naturfagsstrategi

For at kvalificere naturfagsundervisningen på skolerne i Silkeborg, har Skoleafdelingen i samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser og det lokale erhvervsliv udarbejdet en naturfagsstrategi. Strategien giver anvisninger på, hvordan den enkelte skole udvikler en naturfagskultur, hvor lokallæseplaner for skolen designes, overgangsproblematikken mellem natur-teknik og de øvrige naturfag efter 6. årgang formaliseres, samarbejdet mellem naturfagene i 7.-9. årgang beskrives, anvendelsen af uformelle læringsmiljøer inddrages, samt formalisering af samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv beskrives.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. september 2010

Se bilag 2.05 Videncentre vedr. det praktiske arbejde med naturfag i AQUA Naturfagscenter.

 

Projekter på 0-18 års området

Professionsudvikling - lærer- og ledelsesarbejde i forandring

Projektet blev igangsat i med Børne- og Ungeudvalgets beslutning om, at Silkeborg Kommune ikke ville deltage i KL- partnerskabet om effektiv brug af lærernes arbejdstid. Udvalget ønskede i stedet, at skolechefen gennem lokalt forankrede projekter og i dialog med alle relevante parter (DLF, SL og KL) undersøgte muligheden for udviklingen af lærernes og ledernes professionelle tilgang til lærer- og ledelsesarbejdet. Denne beslutning blev i slutningen af skoleåret 2012/13 omsat til visionen for professionsudviklingsprojektet “Lærer- og ledelsesarbejde i forandring”. Se notat med projektbeskrivelse mv. af april 2014.
Rapporten ”Skoleledelse – tæt på eller langt fra” (maj 2014), bygningsstrategien ”Skolens rum. Vi drømmer om en skole med færre stole” (oktober 2015) samt rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” (november 2016) er alle resultater af dette projekt. Se bilag 1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø vedr. igangsatte initiativer.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. april 2012, status den 4. september 2012

Digitale prototyper

Lokalt og globalt udsyn 0-18 år. De digitale prototyper er pt. sat på pause. Se på hjemmesiden http://prototypersilkeborg.blogspot.dk/.
Etableret primo 2012. Børne- og Ungeudvalget er følgegruppe, status den 4. september 2012

Pædagogiske prototyper

er gennemført på bl.a. følgende områder: Understøttende undervisning, Den åbne skole, Tværfaglige samarbejder og En bedre udskoling.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. november 2013

Lokale samarbejder

I forlængelse af Lærings- og Trivselspolitikken og bevillingsmål 2013-16 har skoler og dagtilbud eksperimenteret med nye måder at etablere lokale samarbejder i 9 strategiske grupper. Projektet har haft fokus på børns overgange imellem dagpleje, daginstitution og skole. De lokale samarbejder findes fortsat.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 3. november 2015

Projekt Frivillighed, herunder Coding Pirates Silkeborg

Projekt Frivillighed blev igangsat i marts 2015. Projektet har fokus på at åbne skolen mod det omgivende samfund og inddrage frivillige og virksomheder omkring social og faglig udvikling af børnene. Projektet indeholder dels etablering af Coding Pirates Silkeborg, digital prototype, og dels en undersøgelse af potentialet for etablering af andre frivillige fora omkring digital fabrikation, særligt med henblik på aldersgruppen 0-18 år.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2017

Samarbejdsmodellen for Tidlig Indsats og Opsporing (forebyggelsesprojekt på 0-6 års området)

Et forebyggelsesprojekt på 0-6 års området, hvor en tidlig målrettet indsats overfor udsatte børn forbedrer deres muligheder for at klare sig godt i skolen og senere på arbejdsmarkedet. Projektet er baseret på de mest lovende forskningsresultater på området, samt en lokal afprøvning (i Fårvang og Skægkær-området).
Samarbejdsmodellen vil medføre ændringer for alle medarbejdere på 0-6 års området – både på almen området i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling og på specialområdet PPR og Familie og Børnehandicap. Der planlægges et uddannelsesforløb for samtlige 1.200 medarbejdere på disse områder. Uddannelsesforløbet gennemføres i samarbejde med VIA.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017 og Silkeborg Byråd den 22. maj 2017


Internationalt samarbejde

Silkeborg Kommune har den 28. marts 2012 etableret et politisk samarbejde mellem Børne- og Ungeudvalget og den politiske ledelse af skolevæsenet i byen Shijiazhuang og provinsen Heibei i Kina. Resultatet er bl.a. et samarbejde mellem Confucius Institute, udskolingen i Silkeborg Kommune og Silkeborg Gymnasium om Kina på Skemaet.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2011, 2. oktober 2012, og 12. august 2014.